Aktualności

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)

Program będzie wdrażany stopniowo. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r., ale pierwsze firmy - zatrudniające powyżej 250 pracowników - zaczną się do niej stosować od 1 lipca 2019 roku. Mniejsi pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 osób mają czas do 1 stycznia 2020. Obowiązkiem utworzenia PPK od 1 lipca 2020 zostaną objęte firmy zatrudniające powyżej 20 pracowników. W ostatniej kolejności, bo od 1 stycznia 2021 r. do ustawy zaczną się stosować jednostki sektora finansów publicznych oraz pozostali pracodawcy.

Do systemu PPK będą zapisywani automatycznie wszyscy pracownicy między 18 a 54 rokiem życia, za których pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zarówno na umowie o pracę jak i umowie zlecenie). Osoby powyżej 55 roku życia do programu mogą przystąpić dobrowolnie po złożeniu do pracodawcy odpowiedniego wniosku. Z obowiązku utworzenia PPK zwolnione są jedynie firmy posiadające - w dniu rozpoczęcia stosowania do nich przepisów ustawy o PPK - Pracownicze Programy Emerytalne (PPE). Pod warunkiem, że do PPE przystąpi minimum 25% pracowników firmy a składka do PPE będzie wynosić minimalnie 3,5% wynagrodzenia brutto.

Każdy pracodawca jest zobowiązany do objęcia programem wszystkich pracowników, którym odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne, w wieku od 18 do 54 lat. Pracownik do systemu zostaje zapisany automatycznie, ale ma możliwość odstąpienia od udziału w programie poprzez złożenie pisemnego pracodawcy deklaracji rezygnacji z wpłat do PPK. Warto pamiętać, że pracownik będzie ponownie, automatycznie włączony do programu PPK po upływie czterech lat od złożenia deklaracji o rezygnacji.

W ramach PPK wyróżnia się wpłaty podstawowe i dodatkowe. Minimalna miesięczna wpłata pracownika, jaka będzie przekazywana na jego rachunek PPK wyniesie 2% wynagrodzenia brutto, odliczanego od pensji netto, natomiast pracodawca będzie dopłacał 1,5% wartości wynagrodzenia brutto z własnych środków. Co więcej, państwo ze środków Funduszu Pracy przekaże na każdy rachunek tzw. „wpłatę powitalną” w wysokości 250zł, a w kolejnych latach będzie dopłacać rokrocznie 240zł. Dodatkowo pracodawca oraz pracownik mogą zwiększyć wpłacane kwoty, każdy do maksymalnie 4% wynagrodzenia uczestnika PPK. Odprowadzana kwota nie może przekroczyć 8% wynagrodzenia osoby zatrudnionej.

Za obliczenie wysokości miesięcznych wpłat oraz ich dokonanie odpowiedzialny jest zatrudniający. Pracodawca w imieniu swoim oraz pracownika odprowadza wpłaty do instytucji finansowej zarządzającej PPK.

Oprócz wpłat pracodawcy i pracownika, każdy uczestnik otrzyma z Funduszu Pracy tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł, która będzie ewidencjonowana na rachunku pracownika po upływie 3 miesięcy od przystąpienia do programu, pod warunkiem zarejestrowania w tym czasie wpłat podstawowych. W ramach oszczędzania w PPK z Funduszu Pracy finansowana będzie również tzw. dopłata roczna, w wysokości 240 zł.

Za wybór instytucji finansowej, która będzie prowadziła PPK w danym przedsiębiorstwie, odpowiedzialny jest zatrudniający. Pracodawca podejmuje decyzję w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. W przypadku, kiedy w firmie nie działa organizacja związkowa, firma wybiera instytucję finansową w porozumieniu z wybraną reprezentacją pracowników.

Firma zawiera umowę z podmiotem prowadzącym PPK umowę o zarządzanie PPK oraz w imieniu i na rzecz pracowników umowę o prowadzenie PPK.

Instytucją finansową upoważnioną do prowadzenia PPK może być fundusz inwestycyjny zarządzany przez TFI (towarzystwo funduszy inwestycyjnych), fundusz emerytalny zarządzany przez PTE (powszechne lub pracownicze towarzystwo emerytalne) lub zakład ubezpieczeń. Pracodawca ma możliwość wyboru jednej z instytucji umieszczonych w ewidencji PPK na portalu www.mojeppk.pl

Źródło: ppk.info

<- powrót
Komentarzy: 0Strona:    dodaj komentarz

Mapa dojazdu do Biuro Rachunkowe
Licencja Ministra Finansów nr 23697/2008
Biuro Rachunkowe
mgr Agnieszka Guder
ul.Źródlana 1a/9
64-200 Wolsztyn
tel/fax +48 606 423 972
E-mail: aga-z@wp.pl
 liczba odwiedzin: 50554      online: 1
© 2018 MBEST