Aktualności

Tarcza antykryzysowa 6.0

Art. 15zs1 – dodatkowe postojowe

Dotyczy kodów PKD 2007:

49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z

Moment sprawdzania PKD i prowadzenia działalności: dzień składania wniosku

Warunek: przychód uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Moment prowadzenia działalności: ?

RM może rozporządzeniem przedłużyć okres wypłaty świadczeń oraz zmieniać zakres odbiorców.

Nie ma informacji ile razy to świadczenie może być wypłacone, w szczególności nie ma ograniczenia do 3 razy.

Art. 15zs2 – dodatkowe jednorazowe postojowe

Dotyczy kodów PKD 2007:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Moment sprawdzania PKD i prowadzenia działalności: 30 września 2020

Warunek: przychód uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r

RM może rozporządzeniem przedłużyć okres wypłaty świadczeń oraz zmieniać zakres odbiorców.

Świadczenie wypłacane może być raz.

Art. 15zs3 – jednorazowe świadczenie postojowe dla zleceniobiorców

Dotyczy rodzajów działalności:

1) działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,

2) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,

3) działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,

4) usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

5) usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach: a) w zakresie pozaszkolnych form edukacji, b) przez przewodników muzeów

Moment zawarcia umowy: przed wejściem w życie ustawy

Warunek: przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o to jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

RM może rozporządzeniem przedłużyć okres wypłaty świadczeń oraz zmieniać zakres odbiorców.

Art. 15zze4 – pożyczka (dotacja) 5000zł

Dotyczy przedsiębiorców: mikro i małych

Dotyczy rodzajów działalności: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Moment sprawdzania PKD i prowadzenia działalności: 30 września 2020. Działalność w tym dniu nie mogła być zawieszona

Warunek: przychód uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Warunek umorzenia: prowadzenie działalności przez 3 miesiące od dnia udzielenia

RM może rozporządzeniem przedłużyć okres wypłaty świadczeń oraz zmieniać zakres odbiorców.

Przychód z dotacji nie jest opodatkowany

Art. 31zo ust 8 i 9 – zwolnienie ze składek ZUS

Dotyczy rodzajów działalności: 49.39.Z, 55.10.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 79.90.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z

Moment sprawdzania PKD i prowadzenia działalności: dzień składania wniosku

Warunek: podmiot był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i przychód uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Termin złożenia wniosku: do 15 stycznia 2021 dla kodów 55.10.Z, 79.12.Z oraz do 30 listopada 2020 dla pozostałych kodów

Okres zwolnienia: 1 lipca – 30 września 2020

Składki zapłacone są zwracane.

RM może rozporządzeniem przedłużyć okres wypłaty świadczeń oraz zmieniać zakres odbiorców.

Art. 31zo ust 10 – zwolnienie ze składek ZUS

Dotyczy rodzajów działalności: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Moment sprawdzania PKD i prowadzenia działalności: 30 września 2020

Warunek: podmiot był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r

Termin złożenia wniosku: do 31 stycznia 2021s

Okres zwolnienia: 1-30 listopada 2020

Składki zapłacone są zwracane.

RM może rozporządzeniem przedłużyć okres wypłaty świadczeń oraz zmieniać zakres odbiorców.

Art. 31zy14 – zwolnienie ze składek zleceniobiorców w roku 2021

Dotyczy rodzajów działalności: wymienionych w art. 15zs3

Okres zawarcia umowy: 1 stycznia 2021 – 30 kwietnia 2021

Warunek: łączny przychód uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o zwolnienie z obowiązku naliczania składek nie był wyższy od 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz brak innych tytułów do ubezpieczeń.

Sposób uzyskania zwolnienia: ZUS zwalnia zleceniodawcę z obowiązku naliczania, potrącania i odprowadzania składek na wniosek zleceniobiorcy

Maksymalny wymiar zwolnienia: 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, za każdy miesiąc od stycznia 2021 r. do kwietnia 2021 r., w którym umowa zlecenia była wykonywana co najmniej 1 dzień

Termin złożenia wniosku: 7 dni od daty zawarcia umowy

<- powrót
Komentarzy: 0Strona:    dodaj komentarz

Mapa dojazdu do Biuro Rachunkowe
Licencja Ministra Finansów nr 23697/2008
Biuro Rachunkowe
mgr Agnieszka Guder
ul.Źródlana 1a/9
64-200 Wolsztyn
tel/fax +48 606 423 972
E-mail: aga-z@wp.pl
 liczba odwiedzin: 50543      online: 1
© 2018 MBEST